Mer om Mobilenkät

Mobilenkät är ett enkätverktyg som fungerar både på webb och i mobiler - t ex iPhone.

Mobilenkät är ett kraftfullt verktyg för att samla in uppgifter både från slutna grupper (t ex Medborgarpaneler) och från öppna grupper - alla medborgare.

Administratören kan

  • Skapa valfria formulär med alla komponenter (radioknappar, checkboxar, dropdownmenyer etc)
  • Villkora visa fält till att bara visas vid vissa svar, t ex Om du har bil - visa frågor för bilägare, om du har cykel, visa frågor för cykelägare
  • skapa hur många formulär som helst
  • lägga upp slutna grupper där enbart dessa personer kan svara på frågorna
  • skicka inbjudan till slutna grupper, både via e-ost och via SMS. Användaren klickar på länken och kan direkt svara på frågorna oavsett om denne använder dator, platta eller telefon.
  • skicka påminnelser till slutna grupper - utan att deras anonymitet röjs.

Respondenterna kan...

... svara i vilken miljö de vill - webb, platta eller mobil.

Utdata

När insamlingen är avslutad finns all data lagrad i en databas. Administratören kan då få ut all insamlad data som ett kalkylark för vidare bearbetning. I systemet kan man ange speciella programmeringsnamn - så att insamlat data kan bearbetas maskinellt av andra system.

DEt som för administratören kan heta: "Efternamn" - kan t ex heta "DP_FamName", det som heter  "på vilken arbetsplats är du anställd?" kan i programmeringsnamn heta "DP_work" etc.

(Programmeringsnamnen ovan är rena fantasier)

Mobilenkät kan användas både för så grupper och för tusentals respondenter.